Ubezpieczenia społeczne

Radcowi prawni i adwokaci w naszym zespole zajmują się szeroko pojętymi sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Obejmują one porady i reprezentacja Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

System ubezpieczeń społecznych w większości przypadków nie pozostawia przedsiębiorcom ani pracodawcom wyboru opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Jednakże wybór alternatywnej formy uregulowania stosunku prawnego między przedsiębiorcą a osobą świadczącą pracę na jego rzecz może wywrzeć skutki w tej sferze działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim doradztwo oraz reprezentację pracodawców w sprawach o:

 • Odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Wydanie przez organ rentowy decyzji.
 • Wypłatę ubezpieczenia społecznego.
 • Innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto reprezentujemy ubezpieczonych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych, takich jak:

 1. ustalenie prawa do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
 2. przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 3. przyznania świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 4. przyznania renty rodzinnej,
 5. przyznania renty socjalnej,
 6. ustalenie prawa do zasiłków:
  • chorobowego,
  • macierzyńskiego,
  • opiekuńczego,
  • rehabilitacyjnego,
  • wyrównawczego.
 7. w sprawach dodatków i świadczeń przysługujących do świadczeń emerytalno-rentowych:
  • dodatku pielęgnacyjnego,
  • dodatku kombatanckiego,
  • dodatku za tajne nauczanie,
  • świadczeń pieniężnych dla byłych żołnierzy górników,
  • świadczeń pieniężnych dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,
  • świadczeń pieniężnych dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dodatku kompensacyjnego,
  • ryczałtu energetycznego,
  • dodatku dla sierot zupełnych.

Proponujemy także naszym klientom usługi w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, co dotyczy m.in.:

 • formułowania pism odwołujących się od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych w szczególności w zakresie przyznania i wysokości odszkodowania także na etapie postępowania likwidacyjnego tak w zakresie szkód rzeczowych jak i osobowych;
 • pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych w dochodzeniu odszkodowań jak i zadośćuczynienia za doznane uszczerbki na zdrowiu.

Udzielamy porad i reprezentujemy klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych (reprezentacja przed ZUS, jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami), reprezentujemy klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego