Spory / Arbitraż / Mediacja

Prawnicy naszej kancelarii przygotowują, prowadzą procesy oraz reprezentują Klientów w sporach sądowych, sądowo-administracyjnych, a także postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych, w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz International CC w Paryżu.

Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach postępowania, podejmujemy się wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy spornej, w tym wnoszenia pism procesowych, udziału w rozprawach, egzekucji orzeczeń oraz prowadzenia negocjacji ugodowych. Udzielamy porad i przygotowujemy opinie prawne w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń.

Nasi prawnicy działają w imieniu i na rzecz klientów w negocjacjach z kontrahentami oraz przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami. Mecenas Hoa-Dessoulavy-Śliwińska, reprezentująca naszą kancelarię w tym obszarze, posiada bogate doświadczenie oraz sukcesy w zakresie sporządzania skarg kasacyjnych, kasacji, udziału w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem UOKIK.

Znajomość przepisów prawa lokalnego, wsparta wiedzą oraz regionalnym doświadczeniem naszego Działu Azjatyckiego, pozwala naszej kancelarii odnosić sukcesy w złożonych sporach międzynarodowych, zwłaszcza obejmujących jurysdykcję krajów azjatyckich.

Nasze usługi w zakresie sporów obejmują przede wszystkim:

 • kompleksowe doradztwo przedprocesowe (analizę roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocenę istniejących możliwości procesowych, przygotowanie sprawy procesowej – zebranie, zabezpieczanie i ocena dowodów),
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz mediacji,
 • sprawy cywilne, w szczególności sprawy z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego,
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy gospodarcze, w tym windykacyjne, odszkodowawcze, z zakresu nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej,
 • sprawy z zakresu nieruchomości i procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym odszkodowawcze przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi,
 • sprawy z zakresu wykonywania działalności energetycznej, w tym dotyczące taryf i koncesji i obejmujące postępowania przed Prezesem URE, UOKiK, sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
 • sprawy karne, karnoskarbowe oraz z zakresu przestępstw gospodarczych,
 • sprawy podatkowe, dotyczące zarówno klientów korporacyjnych jak i indywidualnych, w tym postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz NSA,
 • sprawy rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe i alimentacyjne, sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem, sprawy podziału majątku małżonków,
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego, upadłościowego i naprawczego,
 • sprawy dotyczące zaskarżenia uchwał organów spółek kapitałowych,
 • sprawy dotyczące międzynarodowych umów dostawy i sprzedaży.

Podejmując się prowadzenia sprawy spornej, prawnicy naszej kancelarii pozostają w stałym kontakcie z Klientem, aby na bieżąco informować go o przebiegu postępowania.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 18:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu umówienia się na spotkanie:

tel.: +48 22 24 301 24

faks: +48 22 24 119 04

e-mail: kontakt@news-law.com

Prawo do współpracy na dobrych warunkach

Każda sprawa jest inna, dlatego ceny naszych usług ustalamy z klientem. W przypadku długoterminowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen. Nasze działania objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

N.E.W.S. Law Center - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Kazachska 1/89
02-999 Warszawa
wejście od ul. Kieślowskiego