Prawo pracy

Prawo pracy bliskie jest każdemu z nas. Mamy z nim styczność na co dzień. Jednak nawiązując stosunek pracy, nie myślimy o możliwych konsekwencjach. Każdy z nas cieszy się, że ma pracę czy też pracownika. Pamiętam słowa sędziego, który mówił na rozprawie do pewnego pracownika: „Trzeba uzyskać poradę prawną, zanim podpisze się umowę. Przecież gumką myszką nie da się wyczyścić tego co podpisałeś.”

Oferujemy klientom kompleksowe usługi w zakresie prawa pracy, w tym m.in.:

 1. doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy, w tym także w związku z procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców (fuzje i przejęcia, łączenie, podział, przekształcenie),
 2. przygotowywanie i negocjowanie kontraktów menedżerskich, stanowiących nowoczesny instrument w zarządzaniu spółkami. Zajmujemy się także problematyką, tzw. złotych parasoli dla menedżerów spółek,
 3. doradztwo prawne w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę i kontraktach menedżerskich,
 4. reprezentowanie klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy i kontraktów menedżerskich zarówno w mediacjach jak i przed sądami.

Świadczymy ponadto następujące usługi:

 1. doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.,
 2. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 3. reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
 4. pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
 5. ochrona prawna roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 6. egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 7. doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 8. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.