Obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w stałej i projektowej obsłudze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarówno inwestujących, jak i zajmujących się zarządem lokali należących do zasobów spółdzielni.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • doradztwo prawne dla zapewnienia efektywnego i bezpiecznego działania spółdzielni mieszkaniowej/ wspólnoty oraz jej rozwoju,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, w tym umów najmu oraz deweloperskich,
 • tworzenie wewnętrznych aktów prawnych, w tym dokumentów statutowych, regulaminów i projektów uchwał organów,
 • opracowywanie i opiniowanie innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni/wspólnoty,
 • przygotowanie i udział w procesach negocjacyjnych prowadzonych z udziałem spółdzielni,
 • zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej i egzekucyjnymi,
 • uczestniczenie w posiedzeniach organów spółdzielni/wspólnot,
 • prowadzenie spraw o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
 • przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

Nasza kancelaria proponuje współpracę w zakresie wszystkich rodzajów spraw prowadzonych przez spółdzielnię w formie stałej obsługi, jak również załatwianie na bieżąco zlecanych spraw przedłożonych przez Zarząd.